Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OSK 784/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Gminy Miasta C. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. nr ... w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego