Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Wr 363/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we W.

IV SA/Wr 364/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we W.

IV SA/Gl 108/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-15

Sprawa ze skargi K. P. na zarządzenie Wójta Gminy M. w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora gminnego ośrodka kultury i sportu

II OSK 1595/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie utworzenie parku kulturowego 'Stare Miasto'

IV SA/Po 160/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przemęt w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie: a) tytułu uchwały, co do słów: 'oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań'; b) § 1, co do słów: 'oraz s...

II SA/Kr 1513/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Łd 513/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-15

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Burmistrza O. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury A w O. 1. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2. zasądza od Burmistrza O. na rzecz skarżącego Z. M. kwotę 780 (siedemset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. LS

II SA/Ol 690/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-17

Sprawa ze skargi A. K. na zarządzenie Prezydenta w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

II SA/Lu 1084/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie utworzenia samorządowej instytucji kultury stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 459/17 - Wyrok NSA z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku