Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 750/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług za 1997 r. odrzuca skargę kasacyjną

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Sz 52/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r.

I FSK 1374/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za luty 2004 r.

I SA/Go 8/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za październik 2002 roku postanowił: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

III SA/Gl 1403/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie

III SA 1371/01 - Wyrok NSA z 2001-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia dewizowego na prowadzenie działalności kantorowej

I SA/Łd 174/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

III SA 354/96 - Wyrok NSA z 1996-04-19

Zwrócenie się strony do organu naczelnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy /art. 127 par. 3 Kpa/ zobowiązuje ten organ do wydania decyzji.
1   Następne >   3