Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 99/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie Nr [...] w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Rz 93/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

II GSK 923/13 - Wyrok NSA z 2014-07-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji celowej

V SA/Wa 2733/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczeń o pomocy de minimis

V SA/Wa 304/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne uchyla zaskarżone postanowienie;

V SA/Wa 1601/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej za zobowiązania spółki z tytułu nieopłaconych składek;

I SA/Lu 725/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis

V SA/Wa 789/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis.

II GSK 2985/16 - Wyrok NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu państwa

I SA/Gl 902/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1   Następne >   +2   4