Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 619/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania o podział nieruchomości

I OSK 1681/06 - Postanowienie NSA z 2007-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji SKO w K. z dnia [...] nr [...] i umorzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie

I OZ 737/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 901/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za nabycie prawa własności postanawi...

I OSK 408/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Miejskiego nr [...]

I OSK 484/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 601/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zabudowanej nieruchomości ob...

I OSK 621/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-14

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [..], nr [...]

I OSK 832/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OW 73/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy od decyzji Starosty Powiatu [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   5