Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VII SAB/Wa 77/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Sanitarnego

II GSK 556/10 - Postanowienie NSA z 2011-05-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami w przedmiocie wpisu wyrobu medycznego do wykazu leków refundowanych oraz ustalenia ceny urzędowej

IV SAB/Gl 126/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej w K. w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

VII SAB/Wa 201/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Szpitala Klinicznego I. stwierdza bezczynność Dyrektora [...] Szpitala Klinicznego w udostępnieniu K. K. pełnej dokumentacji medycznej tego Szpitala w tym protokołu badania sekcyjnego zmarłej K. A. - K., II. stwierdza, że bezczynność opisana w pkt I miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zobowiązuje Dyrektora [...] Szpitala Klinicznego do wydania wymienionej w pkt I dokumentacji w formie odpisów lub kopii w te...

III SAB/Kr 42/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital [...] w K w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej

II GSK 1900/11 - Wyrok NSA z 2012-12-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

VI SAB/Wa 12/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-24

skarg H. S.A. z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie wpisu z urzędu do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej surowców farmaceutycznych Eurycyna bezwodna, Talk i Wazelina żółta

II GSK 4272/16 - Wyrok NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie odmowy finansowania ze środków publicznych badania diagnostycznego

IV SAB/Gl 71/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

IV SAB/Gl 67/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
1   Następne >   +2   5