Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej od wniesionego odwołania

III SA/Po 1632/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 838/05 - Wyrok NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Miasta Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. , (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru op...

II FSK 891/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Krystiana R. na uchwałę Rady Miejskiej M. , (...) w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bk 329/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

III SA/Wa 1659/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

II FSK 818/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

I SA/Bk 192/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie opłaty targowej stwierdza nieważność § 5 ust. 3 zaskarżonej uchwały.

III SA/Wr 927/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie ustalenia stawek opłaty targowej

I SA/Ol 56/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stare Juchy w przedmiocie wysokości opłaty miejscowej
1   Następne >   +2   5