Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

II OSK 299/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. N. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. N. na pismo Rzecznika Praw Pacjenta znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia praw pacjenta uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II OSK 1336/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. B. na czynność Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Zdrowia polegającej na nie uznaniu za zdany państwowego egzaminu specjalistycznego

II OSK 960/05 - Wyrok NSA z 2006-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 246/12 - Wyrok NSA z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 1305/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie uznania praktyki za naruszające zbiorowe prawa pacjentów

II OSK 1112/06 - Postanowienie NSA z 2007-04-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Odwoławczej Komisji Bioetycznej w przedmiocie projektu przeprowadzenia eksperymentu medycznego

II OZ 875/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 982/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II GSK 2211/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II OZ 1164/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 10/07
1   Następne >   +2   +5   +10   96