Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 74/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-05

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Zgierski po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy o sprostowanie z urzędu postanowienia NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium P...

I OW 136/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-26

Wniosek Wójta Gminy [A] znak [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy [A] a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim przez wskazanie organu właściwego do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 146/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Wniosek SKO o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym a Wojewodą [...] przez wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia [...] na postanowienie Starosty o odmowie wydania uwierzytelnionych odpisów akt sprawy

I OW 216/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-10

Wniosek SKO w K. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w K. a Wojewodą [...] przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności zaświadczenia o przejściu na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości rolnej