Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Po 521/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-02-11

Skarga Wiesława B. na decyzję Wojewody Konińskiego w przedmiocie odmowy udzielenia zgody na zbycie części gospodarstwa rolnego i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz stosowną decyzję Naczelnika Gminy G., a także

III ARN 13/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Skarga (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz dwóch następców na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku NSA w Warszawie II SA 121/82~ uchyla zaskarżony wyrok i