Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 142/91 - Postanowienie NSA z 1991-03-22

skargę Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w K. na pismo Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie zakwalifikowania doprowadzalnika do urządzeń melioracji.

IV SA 472/95 - Wyrok NSA z 1996-10-30

Skarga Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w P. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu opłat za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Ministra Ochrony Śro...

IV SA 1093/95 - Wyrok NSA z 1996-09-20

Skarga Antoniny B. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 oraz art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wojewody (...), a także zasądził od Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na...

IV SA 1059/94 - Wyrok NSA z 1996-01-15

skargę Zakładów Przetwórstwa Spożywczego w G. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia dobowej kary pieniężnej za odprowadzanie do wód ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego.