Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Łd 766/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego

III SA/Łd 767/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego

III SA/Łd 215/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych

I SA/Sz 1328/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki z o.o. za zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego

II FSK 988/11 - Wyrok NSA z 2013-01-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi T. sp. z o.o. z siedzibą w K. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

SA/Lu 36/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-02-09

1. Sprzedaż spirytusu nie była sprzedażą na eksport, bowiem decyzja dopuszczająca do wywozu spirytusu za granicę zawarta w dokumencie SAD uchylona została ostateczną decyzją Dyrektora Urzędu Celnego, a postępowanie w sprawie wywozu tego towaru zostało umorzone.~2. Wobec dowodowego wykazania, że Zakłady przy produkcji przeznaczonej na eksport stosowały normę ubytków w wysokości 0,9 procent, nie znajdowało uzasadnienia stosowanie normy 1 procent przy obliczeniu kwoty podatku akcyzowego zwiększając...

SA/Gd 1179/90 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-07-03

Wniosek strony o umorzenie zaległości podatkowych na podstawie art. 31 ust. 1 o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ powinno nastąpić w odrębnym postępowaniu, którego przedmiotem będzie ten wniosek.~3. Nieustosunkowanie się w treści decyzji wydanej przez organ odwoławczy do alternatywnego wniosku o umorzenie zaległości podatkowej nie może stanowić o wadliwości decyzji.

III SA 2922/99 - Wyrok NSA z 2001-01-12

Sprawa ze skargi Marka H., Andrzeja H., Ryszarda K. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'M.' s. c. ~na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty skarbowej od zezwoleń

III SA/Gl 1837/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

I SA/Gl 398/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   2