Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 624/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie nakazujące przedstawienie ekspertyzy technicznej

II SA/Lu 1091/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia przejścia własności działki na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Lu 267/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, w zakresie wniosku strony skarżącej o uzupełnienie wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 267/08 w części dotyczącej zwrotu kosztów postępowania

II SA/Lu 547/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nabycia przez współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

II SA/Go 501/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wznowienia postępowania

I OSK 1031/05 - Wyrok NSA z 2006-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

II SAB/Gd 5/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpoznania odwołania A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. od decyzji Prezydenta Miasta , nr [...] w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt wraz z odpisem wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Od...

II SA/Łd 260/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału działki

I OSK 1211/05 - Wyrok NSA z 2006-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Sz 534/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienie zażalenia
1   Następne >   +2   5