Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 312/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Gimnazjum Nr [...] we W. w przedmiocie załatwienia odwołania od decyzji nieuzasadnionego rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły kandydatów

II SAB/Wa 87/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Szkoły [...] w W. w przedmiocie wydania decyzji o udzieleniu absolutorium

II SAB/Łd 14/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 52/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Cz. w przedmiocie dowozu dziecka do szkoły

II SAB/Wa 183/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie nieusunięcia w trybie nadzoru wszelkich aktów i czynności w związku z zamiarem wypowiedzenia stosunku pracy zobowiązuje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rozpoznania wniosku Z. S. w przedmiocie nieusunięcia w trybie nadzoru wszelkich aktów i czynności w związku z zamiarem wypowiedzenia stosunku pracy w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami ...

II SAB/Wa 569/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] sierpnia 2013 r.

II SAB/Po 20/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

I OSK 2614/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy Rogowo w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia i opiekuna do placówek oświatowych

II SAB/Po 61/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie nieprzekazania wniosku do właściwego organu

I OSK 349/15 - Wyrok NSA z 2015-07-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek
1   Następne >   +2   4