Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1188/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-03

skarg M. L., K. K., P. K., J. Ł., K. G., A. K., A. J., S. K., W. K., B. S., U. S., J. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OZ 340/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia sposobu użytkowania obiektu budowlanego do zgodności z pozwoleniem na użytkowanie obiektu

VII SA/Wa 2804/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej

II OZ 706/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego , nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 55/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Stowarzyszenia z siedzibą w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 761/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie nakazania zaniechania robót budowlanych

II SA/Łd 53/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 889/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ka 2791/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

IV SA 1628/97 - Wyrok NSA z 1999-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. (...). w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4