Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 563/05 - Wyrok NSA z 2006-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1996

II FZ 798/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

SA/Wr 1843/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie budżetu miasta Z. na 1995 r.

II FZ 827/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

II FZ 216/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II FSK 202/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r.

I SA/Gd 2553/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-05-21

1. Potrącenie, o którym mowa w art. 28 ustawy o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm. w związku z art. 324 par. 2 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm. oraz art. 3[2] ust. 1 pkt 5 ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego - Dz.U. 1996 nr 143 poz. 661 zmienionej ustawą z dnia 9 maja 1...

II FSK 1197/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2007

III SA 1429/92 - Wyrok NSA z 1992-11-27

Przepisy ustawy o związkach zawodowych /Dz.U. 1985 nr 54 poz. 277 ze zm./, jak również kolejnej ustawy o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55 poz. 234/ nie dają podstaw do określenia związków zawodowych jako organizacji realizujących cele społecznie użyteczne w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

III SA 3159/01 - Postanowienie NSA z 2002-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie
1   Następne >   3