Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

SA/Kr 384/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-09-10

Skarga Stanisława K. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy zwrotu zbytej nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w K., a także

III ARN 33/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 232/92~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA OZ w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

III ARN 47/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Prezydenta Miasta (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 558/92~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA OZ w Krakowie do ponownego rozpoznania.

III AZP 3/93 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-04-07

Sąd Najwyższy na pytanie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:~Czy spory między Skarbem Państwa - organami administracji rządowej a osobami wywłaszczonymi powstałe na tle obowiązków tych organów wynikających z art. 7 ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 79 poz. 464 ze zm./ podlegają rozstrzygnięciu w trybie decyzji administracyjnej, czy też stronie której odmawia się waloryzacji odszkodowania z tytułu wywłaszczenia...

III ARN 29/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie rewaloryzacji i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 249/92~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Gdańsku do ponownego rozpoznania.