Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SAB 22/93 - Wyrok NSA z 1993-02-25

Skarga Piotra O. na niewydanie decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w (...) w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w P. o zwolnieniu ze służby i na podstawie art. 216 par. 4 Kpa zobowiązał Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w (...) do wydania decyzji rozstrzygającej odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji.

II SA 1956/93 - Wyrok NSA z 1993-11-22

Skarga Zygmunta T. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

II SA 1359/93 - Wyrok NSA z 1993-10-19

skargę Kazimierza D. na decyzję - rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie mianowania na niższe stanowisko.

II SA 92/93 - Wyrok NSA z 1993-02-17

Skarga Heleny W. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie wygaśnięcia stosunku pracy i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji.

II SA 1703-1704/93 - Wyrok NSA z 1993-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie: rozwiązania stosunku pracy, zniesienia indywidualnej kancelarii notarialnej w W. i odmowy wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej~1/ uchylił zaskarżone decyzje;~2/ zasądził od Ministra Sprawiedliwości na rzecz Janusza W. kwotę 10

II SA 2449/92 - Wyrok NSA z 1993-02-03

Stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej przez nią w mocy decyzji organu I instancji przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

II SA 505/93 - Wyrok NSA z 1993-04-16

Skarga Beaty M. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt. 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w W.

II SA 2468-2469/92 - Postanowienie NSA z 1993-01-29

skargę Mirosława W. na pismo dyrektora Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie sprostowania świadectwa służby i zasądzenia odprawy.

II SA 1425/92 - Wyrok NSA z 1993-05-28

Skarga Lidii K. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję