Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA 333/93 - Wyrok NSA z 1993-07-30

Skarga Wiesławy J. i Tadeusza P. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przekazania garaży na własność i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w B., a także

I SA 1471/92 - Wyrok NSA z 1993-05-10

Skarga Burmistrza Gminy W. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

SA/Lu 1339/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-03-26

Skarga Kazimiery i Mieczysława małżonków P. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zajętą nieruchomość i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Oddziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Rejonowego w L., a także

I SA 1439/92 - Wyrok NSA z 1993-03-22

skargę Spółdzielni Pracy Usług Meblarskich w W. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji nieruchomości użytkowanych przez Spółdzielnię.

III AZP 11/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-23

Skarga Gminy I. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) nr (...) o nabyciu przez Gminę

III ARN 24/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie ustalenia czynszu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 1068/92~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Krakowie do ponownego rozpoznania.