Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Łd 953/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Bd 578/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu produktu

II SA/Sz 218/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie obciążenia kosztami transportu zwierząt, opieki wetery...

II SA/Sz 218/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-04-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie obciążenia kosztami transportu zwierząt, opieki weterynaryjnej, leczenia i niezbędnych zabiegów oraz kosztami utrzymania zwierząt

III SA/Gd 842/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej