Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wa 1503/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

II SA/Wa 1468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

II SA/Wa 1468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

II SA/Ke 422/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-25

skarg [...] na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowieckiego

II SA/Ke 422/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-27

skarg [...] na uchwałę Rady Powiatu Ostrowieckiego nr XLIX/312/2017 w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowieckiego

II SA/Ol 171/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-12-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt. 2 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' nr '[...]' w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo Gmina '[...]'

II SA/Bk 500/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-07

Wniosek w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora

II SA/Wa 522/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

II SA/Wa 1044/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

II SA/Łd 1050/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Strzelce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Sójki gmina Strzelce 1. stwierdza nieważność: a) § 1 zaskarżonej uchwały w zakresie, w jakim stanowi on, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 2RU; b) § 18 co do obszaru oznaczonego symbolem 2RU; c) załącz...