Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Wa 163/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen leków

I SA/Wr 926/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnej i kwoty dodatkowej z tytułu stosowania zawyżonych cen urzędowych na energię cieplną w okresie od stycznia do czerwca 1997 r.

III SA 1200/91 - Wyrok NSA z 1992-02-14

Nie jest do pogodzenia z założeniami państwa prawnego - w tym z zasadą lojalności państwa wobec obywateli, zasadą jawności prawa oraz zasadą zaufania do prawa i pewności prawa - przenoszenie na podatnika skutków zaniedbań i nieprawidłowości ze strony prawodawcy lub organów administracji państwowej.

SA/Ka 2086/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-11-29

Podstawę do zdyskwalifikowania środków spożywczych jako nie nadających się do żywienia ludzi może jedynie stanowić decyzja wydana przez właściwy organ sanitarny na podstawie par. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej /Dz.U. nr 19 poz. 110/.~Dopiero taka decyzja, mająca charakter konstytutywny, przesądzić może o tym, czy do sprzedawcy towaru będzie miał zastosowanie obowią...

SA/Kr 1512/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-12-19

Podjęcie przez radę gminy, z pominięciem obowiązkowego uprzednio przedłożenia projektu uchwały do zaopiniowania związkom zawodowym, w myśl art. 19 ustawy o związkach zawodowych, stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące nieważność uchwały.

III SA/Wa 2482/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen umownych

III SA 244/99 - Wyrok NSA z 2000-03-17

Skarga Zakładu Usług Komunalnych w (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnej i kwoty dodatkowej w związku z naruszeniem przepisach o cenach stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy w dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./, a także

SA/Ł 2283/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-11-16

1. Zaliczenie świadczenia usług przewozowych na liniach podmiejskich do kategorii prawnej 'lokalnego transportu zbiorowego' zależy od uznania przez jedną lub więcej gmin wspólnie, iż linie te zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców tej gminy lub gmin łącznie lub rozdzielnie.~ Chodzi zatem o ocenę wystąpienia potrzeb, a następnie zapewnienia ich zaspokajania w sposób trwały i nieprzerwany, a zarazem odpowiednich do cech jednostkowych każdej wspólnoty lokalnej.~ Nie można wykluczyć, iż wobec bra...

I SA/Kr 259/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-04-12

Organ ustalający ceny urzędowe za świadczone usługi przewozowe nie jest uprawniony do interpretacji przepisu rangi ustawowej, przyznającego studentom prawo do korzystania z 50 procent ulgi w opłatach.~Powtarzanie regulacji ustawowych w aktach podustawowych jest niezgodne z zasadami legislacji i nie tylko bezcelowo rozbudowuje te akty, ale stanowi także pokusę modyfikowania normy ustawowej bez stosownego upoważnienia ustawowego.

III SA 133/02 - Wyrok NSA z 2002-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie urzędowych cen za przejazdy taksówkami osobowymi
1   Następne >   3