Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2285/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Ke 360/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Wniosek W.W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi W.W. na Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy P. na 2008r.

III SA/Wa 2851/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-15

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy

V SA/Wa 1859/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-04

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności za lokal mieszkalny

V SA/Wa 1911/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Bd 340/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-01

Wniosek w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 1148/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-12

Wniosek w przedmiocie informacji o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Go 499/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia obowiązku zwrotu dotacji celowej

III SA/Gl 521/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii

II GZ 246/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
1   Następne >   +2   5