Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Po 408/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-18

Skarga Aleksandry P. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy umorzenia spłaty zaciągniętej pożyczki i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W., a także

SA/Kr 1258/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-12-21

skargę Ireny A. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego z pomocy społecznej.

III ARN 92/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie zwrotu części wydatków na zasiłek na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 981/92~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Krakowie do ponownego rozpoznania.