Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Op 69/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

I OSK 1445/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie zobowiązania do zapłaty tytułem zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 663/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-03

Skarga D.P. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1395/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg G. P. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I SAB/Wa 67/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 68/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OW 244/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 55/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie sygn. III SA/Kr 55/15 sprawy ze skarg K. Ś., K. K. na decyzje SKO nr [...] nr [...] nr [...] ...

III SAB/Gd 87/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1173/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata
1   Następne >   +2   +5   +10   100