Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I SA 602/92 - Wyrok NSA z 1992-06-24

skargę Zarządu Miasta Ż. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców.

SA/Gd 129/86 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1986-04-30

Skarga Przedsiębiorstwa Handlu Ubiorami w B. oraz Wiesława i Ewy małżonków M. na decyzję Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w przedmiocie pozbawienia uprawnień do lokalu użytkowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych w B., a także

VI SA 6/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-30

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania Zdzisława K. od decyzji Prezydenta Miasta P. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, po rozpoznaniu w dniu 30 października 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~Czy art. ...

III ARN 31/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję uchwałę Rady Miasta (...) zmienioną uchwałą tej Rady (...) w przedmiocie zasad zawierania umów najmu lokali użytkowych oraz ustalania kierunków działania Zarządu Miasta (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 1207/91~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Krakowie do ponownego roz...