Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 513/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu , nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi

II SA/Sz 826/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-16

Skarga Spółka Jawna [...] na decyzję SKO w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego, w ten sposób, że w komparycji wyroku, w miejscu określającym sądową sygnaturę akt sprawy zamiast 'II SA/Sz 431/09' winno być 'II SA/Sz 826/09'.

VI SA/Wa 1471/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

I OZ 726/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy wzywające T. P. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 89/08 odrzucające zażalenie T. P. na postanowienie WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 89/08 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu ...

I OZ 1044/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi T. P. o wznowienie postępowania sądowego, sygn. akt II SA/Bd 799/07

VI SA/Wa 285/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej postanowił: sprostować z urzędu wyrok WSA w Warszawie w ten sposób, że :

III SA/Wr 159/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-24

Skarga [...] organizacja pożytku publicznego w J, na postanowienie SKO w L, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji. sprostować z urzędu postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r. o stwierdzeniu prawomocności wyroku z dnia [...] r., sygn. akt lII SA/Wr 159/09, w ten sposób, że w miejsce omyłkowo wpisanej daty '[...] r.' wpisać datę '[...] r.'.

III SA/Wr 520/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-06

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie o sprostowanie uzasadnienia postanowienia WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt III SA/Wr 520/09

I OZ 675/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki decyzji dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

I OZ 540/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie wydania prawa jazdy
1   Następne >   +2   +5   +10   26