Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SO/Wa 21/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SA/Go 468/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta

IV SA/Wa 2059/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Go 367/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II OZ 315/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie Nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina

III SA/Kr 615/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I OSK 199/09 - Wyrok NSA z 2009-06-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica uchyla zaskarżony wyrok i

IV SA/Wa 206/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie ustalenia obrębu ochronnego

IV SA/Wa 344/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność burmistrza

I SA/Wa 1180/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   +2   +5   11