Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SO/Wa 21/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1790/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SAB/Wa 9/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania danych w celu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 739/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1592/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1043/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1481/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie użytkowania wieczystego

I OZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SAB/Wa 191/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   36