Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III ARN 76/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej (...) w przedmiocie ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 953/94~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA OZ w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

III ARN 49/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie opróżnienia lokalu i przydzielenia pomieszczenia zastępczego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku SA/Bk 242

VI SA 2/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-16

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania Cecylii B. od decyzji Prezydenta Miasta M. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego, po rozpoznaniu w dniu 16 października 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...) zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~Czy przez pojęcie '...