Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Bk 40/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-10-20

Jeśli organ podatkowy słusznie i prawidłowo zastosuje szacunkowe ustalenie podstawy do obliczenia podatków obrotowego i dochodowego, zgodnie z art. 168 i art. 169 par. 2 Kpa oraz art. 11 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ z powodu nieprawidłowości i nierzetelności ksiąg podatkowych, to stronie nie służy wniosek o uchylenie ostatecznej decyzji w wymiarowej na podstawie art. 155 Kpa.

III SA 16/95 - Wyrok NSA z 1995-11-15

Organ ma obowiązek ustalić stan faktyczny oraz prawny i dopiero potem określić prawa i obowiązki. Jeżeli organ nie dopełnia tego obowiązku decyzja może być uchylona jako niezgodna z prawem.

SA/Lu 2177/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-11-06

Decyzja odraczająca termin przewidziany w art. 52 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, wyklucza tym samym stosowanie sankcji podatkowej określonej w art. 29 ust. 2 cyt. ustawy w stosunku do podatnika, który odroczenie to uzyskał za okres poprzedzający określony decyzją termin.

SA/Kr 12/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-09-21

1. Naczelny Sąd Administracyjny w zasadzie nie kontroluje aktów normatywnych stanowiących podstawę prawną zaskarżonych decyzji, jednakże w toku badania legalności tychże decyzji może dokonywać pośredniej kontroli legalności aktów normatywnych niższego stopnia niż ustawa i w razie stwierdzenia sprzeczności z ustawą pominąć je w swoim rozstrzygnięciu.~2. Wsteczne działanie prawa podwyższającego stawki podatkowe prowadzi do zaskoczenia adresatów norm prawa objętych nową regulacją prawną i może rady...

III SA 341/95 - Wyrok NSA z 1995-12-13

skargę /art. 200 par. 5 Kpa/ nie może 'uzupełniać' zaskarżonej decyzji przez zamieszczenie w niej rozważań i ocen, które - zgodnie z art. 107 par. 3 Kpa - powinno zawierać jej uzasadnienie faktyczne i prawne.
1   Następne >   +2   +5   8