Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA 1625/94 - Wyrok NSA z 1995-01-31

1. Gminie przysługuje w postępowaniu administracyjnym status strony tylko wówczas, gdy zakres rozstrzygnięcia obejmuje sferę jej interesu prawnego.~2. Z faktu przyznania gminie kompetencji do uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie można wyprowadzić jej uprawnień do zaskarżenia decyzji administracyjnych naruszających ustalenia tego planu.~3. Organ ustawowo powołany do współdecydowania w określonej sprawie indywidualnej nie korzysta z uprawnień strony w tej sprawie.

SA/Kr 2717/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-09-22

Skarga 72 mieszkańców wsi P. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy ustalenia nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, a także

III ARN 8/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 946/94~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 12/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 2577/93~ uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność decyzji Kolegium (...) oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji.

III ARN 25/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 2484/92~ uchyla zaskarżone postanowienie o przekazać sprawę do rozpoznania NSA OZ w Rzeszowie.

III ARN 30/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejętą na rzecz Państwa część nieruchomości na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi SA/Ł 114/94, SA/Ł 115/94 (...) oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 42/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie SA/Rz 69/94~ oddala rewizję nadzwyczajną.