Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA 1387-1388/93 - Wyrok NSA z 1995-11-30

skargę w pozostałej części.

II SA 2097/93 - Wyrok NSA z 1995-01-27

1. Błędne jest twierdzenie, że nie pobieranie odrębnej ceny za karty do gry, dołączone do gazety, pozbawia je cech losu, gdy w istocie obojętne było, czy owa karta była formalnie bezpłatnym dodatkiem, czy też jej cena ukryta była w podwyższonej cenie gazety.~2. Zasada uznania administracyjnego nie ma zastosowania w sprawie, której przedmiotem jest wyłącznie kwestia interpretacji konkretnych przepisów prawa, dająca organom administracji możliwości wynikające z istnienia tzw. luzu decyzyjnego /np....

II SA 1373/94 - Postanowienie NSA z 1995-03-06

skargę Henryka D. na pismo przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego obrotu papierami wartościowymi.

II SA 1835/93 - Wyrok NSA z 1995-02-06

skargę Tadeusza G. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie usług ochrony mienia.

II SA 295/95 - Wyrok NSA z 1995-10-23

Skarga 'Agencji S.-T.' spółka z o.o. w O. na decyzję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia zagranicznego na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sto złotych tytułem ...

II SA 1736/93 - Postanowienie NSA z 1995-01-25

skargę Andrzeja W. na wezwanie pokontrolne Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie usunięcia stwierdzonych uchybień.

VI SA 10/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-18

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania Leszka S. od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta U. w przedmiocie odmowy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po rozpoznaniu w dniu 18 września 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~