Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 421/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nr 96/XIV/2011 w przedmiocie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawi...

I OSK 2018/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Szkoły [...] w Warszawie w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej

IV SA/Gl 557/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno

II SO/Wa 15/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. II SA/Wa 13/11

II SA/Wa 2048/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-16

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego sygn. akt II SA/Wa 2048/11 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

III SA/Kr 311/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I SAB/Wa 31/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K. C. z listy [...]