Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 1300/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

II GSK 1295/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. , nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

I SA/Ke 61/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesiania gruntów rolnych

II SA/Bd 1239/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

III SA/Łd 333/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie postanowił: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

III SA/Wr 217/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej za rok 2009

I SA/Sz 587/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 589/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 1729/11 - Postanowienie NSA z 2012-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego

II GSK 951/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   59