Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 21 sierpnia 2013 r. sygn., akt II SA/Gd 383/13 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie

I OZ 1003/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej do nieruchomości warszawskiej postana...

I OZ 862/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2397/11 o

I OZ 885/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 865/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 886/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2491/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

I OSK 2195/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 857/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 2291/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie czynności SKO w Gdańsku dotyczących wniesionego sprzeciwu od orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu