Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2291/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie czynności SKO w Gdańsku dotyczących wniesionego sprzeciwu od orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I OZ 1164/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 1168/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekształcenia prawa u...

I OSK 1189/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OZ 1176/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 1200/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 2361/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego