Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 287/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2, 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej:

SA/Rz 710/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

II SA/Go 558/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych dla spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 4, § 5 oraz § 6, II. w pozostałym zakresie umar...

SA/Sz 2268/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-04

1. Ustawodawca zawarł w ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. 1997 nr 110 poz. 721 ze zm./ regulacje organizacyjnoprawne dotyczące jednostek prowadzących działalność kulturalną, które mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych ustaw, w tym również do ustawy o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zm./. Regulacje zawarte w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural...

I OSK 130/05 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewody Ł. na par. 2 uchwały Rady Miejskiej w Z.-W. (...) w przedmiocie zmiany cen biletów komunikacji miejskiej

I SA 407/98 - Wyrok NSA z 1998-06-17

1. Przepisy zawarte w ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. 1997 nr 110 poz. 721 ze zm./ stanowią lex specialis w stosunku do przepisów znajdujących się w ustawie o gospodarce komunalnej /Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 ze zm./, a zatem wyłączają stosowanie tych ostatnich co do wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie, w jakim ta kwestia jest regulowana tymi pierwszymi przepisami...

III SA/Wr 164/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie prowadzenia handlu poza targowiskami i wyznaczonymi miejscami

II SA/Sz 257/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-06-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone na terenie miasta [...]

II SA/Go 726/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia dla Gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 3.

II GSK 4181/16 - Wyrok NSA z 2017-06-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXI/321/15 w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
1   Następne >   2