Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 446/86 - Wyrok NSA z 1986-09-24

Skarga Spółdzielni Kółek Rolniczych w H. na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie wymiaru podatku scalonego za 1984 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także zgodnie z art. 208 Kpa

II SA 306/86 - Wyrok NSA z 1986-10-13

Skarga Andrzeja K. na decyzję Ministra Kultury i Sztuki w przedmiocie odmowy zezwolenia na poszerzenie działalności poligraficznej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję a także

II SA 1543/86 - Wyrok NSA z 1986-12-17

skargę Ignacego S. - właściciela Przedsiębiorstwa Zagranicznego - na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wytwarzanie artykułów perfumeryjno

II SA 357/86 - Wyrok NSA z 1986-06-16

skargę Waldemara J. - właściciela przedsiębiorstwa zagranicznego 'D' - na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

SA/Gd 129/86 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1986-04-30

Skarga Przedsiębiorstwa Handlu Ubiorami w B. oraz Wiesława i Ewy małżonków M. na decyzję Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w przedmiocie pozbawienia uprawnień do lokalu użytkowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych w B., a także

III AZP 2/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Skarga Waldemara S. na decyzję Ministra Kultury i Sztuki w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności poligraficznej po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem II SA 1436/85 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc:~Czy

III AZP 15/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Skarga Krystyny C.-Z. właścicielki Przedsiębiorstwa Zagranicznego (...) na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w przedmiocie zezwolenia na uruchomienie filii przedsiębiorstwa w S. po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem II SA 444/86 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc:~Czy w sprawach o wydanie zezwolenia na prowadzenie na terytorium Polskiej...
1   Następne >   2