Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

II SA 438/92 - Wyrok NSA z 1992-09-16

Nie jest sprzeczne z prawem działanie organu uprawnionego do wydawania koncesji, jeśli w decyzji o przyznaniu koncesji określa granice tej koncesjonowanej działalności.

SA/Ka 948/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-11-24

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

III SA 1200/91 - Wyrok NSA z 1992-02-14

Nie jest do pogodzenia z założeniami państwa prawnego - w tym z zasadą lojalności państwa wobec obywateli, zasadą jawności prawa oraz zasadą zaufania do prawa i pewności prawa - przenoszenie na podatnika skutków zaniedbań i nieprawidłowości ze strony prawodawcy lub organów administracji państwowej.

III SA 319/92 - Wyrok NSA z 1992-07-21

skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 'B.' Spółki z o.o. w N.S. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła.

III SA 1183/91 - Wyrok NSA z 1992-02-24

Art. 35 ustawy - Prawo celne /Dz.U. nr 75 poz. 445 ze zm./ stanowi, że koncesja może być cofnięta także w przypadkach, gdy lokalizacja składu, stan pomieszczenia, w którym ma być prowadzony skład, albo wyposażenie tego pomieszczenia uniemożliwiają lub znacznie utrudniają organom celnym sprawowanie dozoru celnego lub kontroli celnej.

SA/Gd 3/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-03-29

1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej i wydane na jego podstawie przez organ gminy zaświadczenie zawierają dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej nie rozstrzygają o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego /art. 44 ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./.~2. Wpis w ewidencji działalności gospodarczej nie ma charakteru decyzji administracyjnej o charakterze konstytutywnym, zezwalającym na taką zmianę sposobu użyt...

III SA 1524/92 - Wyrok NSA z 1992-09-23

Decyzje wydawane przez izby skarbowe na podstawie par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokości opłat za weryfikację oraz szczegółowych praw i obowiązków biegłych księgowych /Dz.U. nr 62 poz. 361/ nie są decyzjami ustalającymi wysokość zobowiązania podatkowego w rozumieniu przepisów podatkowych /art. 5 ustawy o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. nr 27 poz. 111 ze z...

II SA 462/92 - Wyrok NSA z 1992-09-28

W razie uchybienia 14-dniowemu terminowi do zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej /art. 18 ustawy o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ terminem zakończenia tej działalności określonym w decyzji administracyjnej o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej jest data początkowa 14-dniowego okresu poprzedzającego zgłoszenie.
1   Następne >   +2   5