Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 278/87 - Wyrok NSA z 1987-07-10

Skarga Grzegorza B. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w przedmiocie odmowy wydania uprawnienia do prowadzenia przedsiębiorstwa usług geodezyjnych i kartograficznych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Głównego Geodety Wojewódzkiego w Z.G., a także

SA/Gd 1136/86 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1987-04-16

Skarga Jeremiego W na decyzję Izby Skarbowej w Koszalinie w przedmiocie wyłączenia ze zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w Sz., a także

II SA 1829-1830/86 - Wyrok NSA z 1987-01-15

skarg Bohdana W.H. - właściciela Przedsiębiorstwa Zagranicznego na dwie decyzje Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w nowym lokalu oraz na dodatkowe zatrudnienie pracowników i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił obie zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je dwie decyzje Prezydenta Miasta W., a także

IV SA 188/87 - Wyrok NSA z 1987-06-05

Skarga Stefanii P. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Łodzi w przedmiocie wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym działek nr 384 i 385 w Z. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Z., a także

II SA 2122/86 - Wyrok NSA z 1987-06-26

Skarga Andrzeja E. na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w przedmiocie odmowy wydania uprawnień do wykonywania handlu detalicznego sposobem obwoźnym i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego w G., a także

III ARN 2/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za rok 1982 na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 326/86~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

III ARN 15/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie odmowy przyznania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 612/86~ uchyla zaskarżony wyrok i
1   Następne >   2