Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Ol 4/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie odmowy dokonania korekt deklaracji

IV SAB/Wa 86/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] w przedmiocie przewlekłości postępowania

II OZ 735/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia

III SAB/Kr 98/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi H. D. i T. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę

IV SAB/Gl 183/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi M.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta G. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

VIII SAB/Wa 71/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

IV SAB/Gl 81/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-02

Sprawa ze skargi E. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

I SAB/Wa 358/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 642/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 133/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego

II SAB/Kr 84/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...]' w B. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w sprawie legalności robót budowlanych polegających na wybudowaniu instalacji oświetleniowej stoku narciarskiego na '[...]' w miejscowości R., gm. [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   21