Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 756/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie W. L. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu w sprawie z wniosku W. L. o wymierzenie grzywny Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Policji w Radomiu

III SA/Lu 96/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, w zakresie zwrotu uiszczonego wpisu od skargi

II SA/Po 892/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SAB/Lu 6/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na zalesienie gruntów rolnych, w zakresie zwrotu uiszczonego wpisu od odrzuconej skargi

I OZ 108/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania przed organem I instancji

II SO/Bd 9/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

IV SA/Wa 1669/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz zwrot kosztów korespondencji w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Gl 1050/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-10

Sprawa ze skargi A S.A. w T. na pismo Starosty [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SO/Sz 2/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata z urzędu w sprawie ze skargi J. C. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SO/Sz 8/14 dotyczącej wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Szczecinie

IV SA/Wa 2153/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. K. na działania Sądu Okręgowego w S. w przedmiocie odmowy udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
1   Następne >   +2   +5   +10   49