Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SAB/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi T. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych

II SA/Bk 136/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-07-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. G. na czynność Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w B. do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora w Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w B. w przedmiocie opinii o kandydacie

II GZ 232/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , Nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę tłumaczy przysięgłych

VI SA/Wa 33/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej rady Adwokackiej w przedmiocie zwolnienia z opłaty za aplikację adwokacką postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego W. B. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 120 złotych (sto dwadzieścia zło...

VI SA/Wa 1441/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata P. T. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesią...

VI SA/Wa 70/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia adwokatowi D. S. za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację radcowską

II SA/Bk 136/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-07-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. G. na czynność Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w B. do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora w Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w B. w przedmiocie opinii o kandydacie p o s t a n a w i...

VI SA/Wa 1746/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia adwokatowi R. P. za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. O. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 360 złotych (trzysta sześćdziesiąt złoty...

VI SA/Wa 907/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr [...] w zakresie stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (w sprawie wniosku o wpis na listę radców prawnych z zachowaniem ciągłości wpisu)
1   Następne >   3