Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 178/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

III SAB/Wr 2/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

V SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

III SA/Łd 225/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych w terminie składek

III SA/Łd 225/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-28

Skarga B. C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych w terminie składek

V SA/Wa 615/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika składek

I SA/Ol 352/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia kwoty dotacji celowej podlegającej zwrotowi

I SAB/Rz 2/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

III SA/Wr 3/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję ZUS, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

I SA/Gd 713/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-07-16

Sprawa ze skargi M.S. 'A' w L. na Uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
1   Następne >   +2   +5   +10   84