Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

SA/Sz 1845-1846/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-11-03

Przewidziane w art. 19 ustawy o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55 poz. 234/ uprawnienie związków do opiniowania aktów wykonawczych do ustaw i odpowiadający temu uprawnieniu obowiązek organów samorządu terytorialnego przedstawiania projektów aktów lokalnych do zaopiniowania związkom zawodowym odnosi się do spraw przekazywanych przez ustawę do wydania aktu wykonawczego, które wprost odnoszą się do praw i interesów ludzi pracy.

I SA 2433/93 - Wyrok NSA z 1995-02-24

Skarga Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP - Zarząd Zakładowej Organizacji w (...) na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu na rzecz NSZZ 'Solidarność' majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego orzeczenia, a także

I SA 2035/93 - Wyrok NSA z 1995-03-18

skargę stowarzyszenia (...) w O.W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji stowarzyszenia.

I SA 2431/93 - Wyrok NSA z 1995-02-24

skarg Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Oddziału Zarządu Regionu NSZZ 'Solidarność' w P. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku związkowego utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego orzeczenia w części dotyczącej Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, a na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił to orzeczenie w części oddalającej wniosek o zw...

I SA 1241/94 - Wyrok NSA z 1995-06-19

Skarga Burmistrza Miasta K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji w wyniku wznowionego postępowania w sprawie likwidacji i przeznaczenia majątku stowarzyszenia (...) i Towarzystwa Gimnastycznego 'S.' w K. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

I SA 1985/93 - Wyrok NSA z 1995-01-09

skargę Komisji Zakładowej NSZZ 'Solidarność 80' przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

I SA 665/94 - Wyrok NSA z 1995-06-05

Skarga Komisji Zakładowej NSZZ 'Solidarność 80' przy Kopalni (...) w J.Z. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku przejętego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie, a także

I SA 323/94 - Wyrok NSA z 1995-06-06

Skarga Zakładów (...) w W. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego orzeczenia, a także

I SA 50/94 - Wyrok NSA z 1995-03-16

Pojęcia 'przejąć' /'objąć'/ użyte w art. 1 ust. 2 ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego /Dz.U. 1991 nr 4 poz. 17/ oznaczają nie tylko objęcie w posiadanie, ale także uzyskanie określonego prawa do przedmiotu posiadania w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.~Bank, który w ramach swojej statutowej działalności przechowuje na rachunku określone wartości, nie nabywa do nich tego rodzaju...

W 9/94 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-07

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 13 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przez przyjęcie, że uchwała Trybunału Konstytucyjnego podjęta na podstawie tego przepisu:~1/ określa znaczenie nadane interpretowanej ustawie /przepisowi ustawowemu/ przez prawodawcę przed i po podjęciu uchwały Trybunału Konstytucyjnego;~2/ ustala powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw w tym znaczeniu, że zobowiązuje wszystkie organy stosujące prawo i podmioty po...
1   Następne >   2