Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Kr 36/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-06-27

nakazuje Wójtowi Gminy (...) udzielenia informacji żądanej przez skarżącego.

I SA 623/95 - Wyrok NSA z 1996-03-27

Skarga Związku Stowarzyszeń (...) w W. na decyzję Ministra Kultury i Sztuki w przedmiocie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi w zakresie artystycznych wykonań utworów i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Kultury i Sztuki

I SA 1321/96 - Postanowienie NSA z 1996-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w przedmiocie odmowy urzędowego potwierdzenia faktów dotyczących byłego Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Cz.

III ARN 57/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-01-11

Sprawa ze skargi Redaktora Naczelnego (...) na odmowę udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy (...) informacji w przedmiocie udostępnienia protokołów z posiedzeń Zarządu Gminy na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu SA/Wr 1146/93~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

T 35/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-24

Wniosek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 20 czerwca 1996 r. o zbadanie: zgodności z konstytucją art. 2 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1996 /Dz.U. nr 19 poz. 87/,

T 35/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-23

Zażalenie na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 1996 r., postanowił: zażalenia nie uwzględnić.

III RN 34/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-11-26

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy (...) na postanowienie Urzędu Patentowego (...) o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa ze zgłoszenia dokonanego w Polsce (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego (...) od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym (...)~ uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Urzędu Patentowego i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy.

III RN 50/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-12-10

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu odwołania (...) od decyzji Urzędu Patentowego (...) o unieważnienie prawa rejestracji znaku towarowego słownego (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego (...) od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym (....) postanowił:~ oddala rewizję nadzwyczajną.