Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

III SAB 29/94 - Wyrok NSA z 1995-04-28

Sprawy z zakresu stosunków pomiędzy emitentem obligacji a ich właścicielem należą do sfery stosunków zobowiązaniowych, a minister finansów, reprezentujący Skarb Państwa występuje tu jako podmiot stosunku cywilnoprawnego, a nie jako organ administracji państwowej.~W tych sprawach minister finansów nie wydaje decyzji administracyjnych w rozumieniu art. 104 Kpa, a rozstrzyganie sporów w tym zakresie nie należy do właściwości NSA.

II GSK 502/08 - Wyrok NSA z 2008-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 960/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za istotne naruszenie przepisów prawa

II GSK 1068/11 - Wyrok NSA z 2012-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ofercie publicznej

II GSK 48/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego

II GZ 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 131/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania

II GSK 343/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg Banku Spółdzielczego w T. na uchwały Komisji Nadzoru Bankowego w W. nr [...] i [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia funkcji kuratora nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez Bank Spółdzielczy

II SA/Bd 1080/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-12-13

Sprawa ze skargi Janusza R. na pismo Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w W. Oddział w C. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania premii gwarancyjnej

III SA 2208/99 - Wyrok NSA z 2001-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (...) w przedmiocie zgody na wystawianie Amerykańskich Kwitów Depozytowych
1   Następne >   +2   5