Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 1903/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Wr 2638/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 89/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowa Ruda do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kłodzkiej;

II SA/Bd 937/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-18

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy S. K. w przedmiocie zmiany cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w S. K.stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr [...] Burmistrza Miasta i Gminy S. K. z dnia [...] marca [...] r.

II SA/Bk 134/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 uchwały oraz § 9 załącznika do uchwały w zakresie słów 'po uzyskaniu pozytywnej opinii klubu sportowego, do którego należy', § 10 pkt 4 i 5, § 14 ust. 2 zdan...

II SA/Op 132/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie nagrody za osiągnięcia sportowe

II GSK 327/07 - Wyrok NSA z 2008-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie stypendiów sportowych

II SA/Łd 651/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wróblew w przedmiocie ustanowienia stypendiów sportowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały wraz z załącznikiem w całości. LS

II SA/Łd 673/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. LS

II SA/Sz 1228/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie ustalenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania lub pozbawiania oraz wysokości stypendiów z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. .

II GSK 3226/17 - Wyrok NSA z 2018-02-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych
1   Następne >   2