Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

IV SA/Gl 117/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

Sprawa ze skargi Rady Miasta Katowice na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmiany nazwy placu uchyla zaskarżone zarządzenie zastępcze.

IV SA/Gl 155/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

Sprawa ze skargi Gminy Sosnowiec na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmiany nazwy ronda w Mieście Sosnowiec

II SA/Gl 1187/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-30

Sprawa ze skargi Sołtysa Sołectwa D. na rozporządzenie Wojewody Śląskiego w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej odrzucić skargę